Januari 2016

Een nieuw jaar is vaak aanleiding om goede voornemens uit te spreken. Een van die goede voornemens is een nieuwsbrief te maken voor de Stichting Wensdroom. De laatste nieuwsbrief is al weer van maart 2015.

In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de bestuurswissel die er aan zat te komen. Toos Christianen-de Moor is teruggetreden als bestuurslid en in de plaats daarvan is M.C. (Ria) Draijer-Verhaaf toegetreden tot het bestuur. Inmiddels is Ria ingewerkt en verricht zij samen met Corrie van Kinderen veel “veldwerk” voor de stichting. Samen bezoeken zij mensen om een ontvangen wens te bespreken en vervolgens gaan zij aan de slag om een veilige en praktische invulling te realiseren. Soms is de invulling eenvoudig, maar vaak komt daar heel wat bij kijken!

Sinds de nieuwsbrief van maart 2015 is er weer veel gebeurd, zowel aan de kant van de Fondsen werving als aan de kant van het op een verantwoorde manier besteden van de verworven fondsen aan de goede doelen waar de stichting voor staat. De fondsen van de stichting komen voor een deel uit particuliere giften ter gelegenheid van bijvoorbeeld verjaardagen of jubilea, maar vaak ook uit acties georganiseerd door bedrijven of andere organisaties. Zo heeft SGZ in Zevenbergen weer een actie georganiseerd waarvan de opbrengst aan Stichting Wensdroom is gedoneerd. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de Santa Run die in december 2015 is georganiseerd door de Rotary Club Zevenbergen e.o. Bijna de gehele opbrengst, een bedrag van € 6.000,- is gedoneerd aan de Stichting Wensdroom. Wij willen Rotary Club Zevenbergen hierbij namens de mensen die wij met de donatie kunnen helpen, hartelijk danken.

Aan de wensenkant hebben wij weer meerdere wensen in vervulling kunnen laten gaan:
– Zo hebben wij een gezin waarbinnen een lastig uitvoerbaar dieetprobleem speelt, met medewerking van
Restaurant van der Hooft en hun kok een koopworkshop aan kunnen bieden met een mand producten die aan de
dieeteisen voldoen.
– Een ernstig zieke vrouw hebben wij met medewerking van Stichting Ambulance hulp een mooie avond kunnen
bezorgen in Ahoy bij Cirque Soleil;
– Een jong gezin met een alleenstaande moeder en een jong kind met een ernstige beperking hebben wij een
zorgeloze dag kunnen bezorgen;
– Met medewerking van het bedrijf MediPlus Hulpmiddelen te Breda heeft de Stichting Wensdroom een tillift
kunnen aanschaffen die in bruikleen is gegeven aan een man die daardoor zijn dochter weer kan bezoeken; en
– Met veel eigen inbreng hebben wij voor een familie een bezoek aan Euro Disney mogelijk gemaakt;
– Voorts loopt op dit moment nog de uitvoering van een tweetal wensen.

Niet alle wensen worden gehonoreerd. Dit jaar zijn ook enkele verzoeken om hulp afgewezen omdat niet werd voldaan aan de voorwaarden zoals die statutair zijn vastgelegd.

Er is weer nieuw promotiemateriaal beschikbaar gekomen, uiteraard wel netjes maar niet glossy, tegen zo beperkt mogelijke kosten omdat het streven is om alle beschikbare middelen aan te wenden ten behoeve van de uitvoering van de wensen. Waar ook al een tijdje aan gewerkt wordt is een promofilmpje wat geplaatst gaat worden op de faceboekpagina van de stichting.

Snel zullen wij de financiële gegevens aanleveren bij de accountant zodat de jaarrekening over het afgelopen jaar kan worden opgemaakt, vastgesteld en gepubliceerd.

Wat betreft de behandeling en financiering van wensen zouden wij best meer aanvragen kunnen en willen behandelen. Als u in uw omgeving mensen kent die mogelijk hulp kunnen gebruiken bij de uitwerking van een wens en die voldoen aan de criteria die statutair zijn vastgelegd (fysiek en/of mentaal probleem en financieel niet voldoende draagkrachtig) meldt dit dan a.u.b. aan de stichting. De praktijk leert dat mensen die in zo’n niet te benijden positie verkeren daar zelf niet zo snel mee naar buiten treden.

Hebt u nog suggesties voor Stichting Wensdroom, ook daar houden wij ons voor aanbevolen.